Gửi email cho chúng tôi
Mục đích
Tại Vietcombank, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và pháp lý trong mọi hoạt động. Do vậy, Cơ chế Tố giác được triển khai để thực hiện cam kết của Ngân hàng về tăng cường quản trị và minh bạch, với mục tiêu chính là khuyến khích cung cấp thông tin về mọi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.
Cho mục đích của cơ chế này, hành vi gian lận được định nghĩa là hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng và/hoặc của khách hàng tại Ngân hàng, hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Ngân hàng.
Cơ chế Tố giác không được sử dụng cho các mục đích sau:
 • Thông tin vu khống, cố ý bôi nhọ.
 • Các khiếu nại về tình trạng gian lận bên ngoài đối với dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ.
Đối tượng
Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank.
Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ bảo mật mọi thông tin về người tố giác nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.
Cách thức
Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank.
Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ bảo mật mọi thông tin về người tố giác nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.
  • Mục đích
   Tại Vietcombank, chúng tôi luôn duy trì các tiêu chuẩn cao nhất về hành vi đạo đức và pháp lý trong mọi hoạt động. Do vậy, Cơ chế Tố giác được triển khai để thực hiện cam kết của Ngân hàng về tăng cường quản trị và minh bạch, với mục tiêu chính là khuyến khích cung cấp thông tin về mọi vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận liên quan đến hoạt động của Ngân hàng.
   Cho mục đích của cơ chế này, hành vi gian lận được định nghĩa là hành vi cố ý lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của Ngân hàng và/hoặc của khách hàng tại Ngân hàng, hoặc cố ý vi phạm các quy định của pháp luật và/hoặc quy định nội bộ của Ngân hàng.
   Cơ chế Tố giác không được sử dụng cho các mục đích sau:
   • Thông tin vu khống, cố ý bôi nhọ.
   • Các khiếu nại về tình trạng gian lận bên ngoài đối với dịch vụ ngân hàng điện tử/thẻ.
  • Đối tượng
   Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank.
   Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ bảo mật mọi thông tin về người tố giác nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.
  • Cách thức
   Cán bộ của Vietcombank, khách hàng và bất kỳ bên thứ ba nào đều có thể thông báo về các gian lận xảy ra hoặc nghi ngờ về hành vi gian lận diễn ra tại Vietcombank.
   Người tố giác không bắt buộc phải cung cấp thông tin về bản thân. Vietcombank sẽ bảo mật mọi thông tin về người tố giác nhằm bảo vệ người tố giác theo đúng quy định pháp luật.